Alpine Garden Society01386 554790
Loughborough AGS SHOW 2006
   Photograph: Ray Drew
   Back
Saxifraga Group Salver
   best pan of Saxifraga
David Hoare, Lyminge
Saxifraga 'Tenerife'
 
previous next
Saxifraga 'Tenerife'